kesä 29, 2021

PROVENTIA GROUP OYJ: KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Proventia Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 10.8.2021 klo 10.00 Ravintola Uusi Seurahuoneella, osoitteessa Rantakatu 4, 90100 Oulu (II. kerros). Osakkeenomistajille järjestetään myös mahdollisuus seurata yhtiökokousta etäyhteyden välityksellä. Kokouksessa noudatetaan jäljempänä mainittuja koronavirustilanteeseen liittyviä erityisjärjestelyjä.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,143 euroa osakkeelle. 

Jos yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen ylimääräiseksi osingoksi, osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.8.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että ylimääräisen osingon maksupäivä on 19.8.2021

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

7. Kokouksen päättäminen

Ohjeita kokoukseen osallistujille

1.  Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 29.7.2021 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 6.8.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Osakkeenomistajia, jotka haluavat seurata yhtiökokousta etäyhteyden välityksellä, pyydetään myös ilmoittautumaan kokoukseen tämän kohdan mukaisesti sekä ilmoittamaan sähköpostiosoite, johon osallistumisohjeet etäseurantaa varten voidaan lähettää. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että yhtiökokoukseen voi osallistua ainoastaan paikan päällä, ja että yhtiökokousta voi ainoastaan seurata etäyhteyden välityksellä. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a)   sähköpostin kautta osoitteeseen shareholders [at] proventia [dot] com; tai

b)   kirjeitse osoitteeseen Proventia Group Oyj, Yhtiökokous, Tietotie 1,  90460 Oulunsalo. 

Osakkeenomistajien Proventia Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 29.7.2021 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 5.8.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen sellaisen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

4. Erityisjärjestelyt koronavirustilanteeseen liittyen

Proventia suhtautuu koronavirustilanteeseen erittäin vakavasti ja noudattaa kokouksen järjestämisessä viranomaismääräyksiä. Kokous voidaan järjestää vain, mikäli kokouksen osallistujamäärä kokouspaikalla on niin vähäinen, että kokous voidaan järjestää viranomaismääräyksiä noudattaen. 

Proventia myös haluaa varmistaa niiden henkilöiden turvallisuuden, joiden on välttämätöntä olla kokouspaikalla. 

Näistä syistä Proventia kehottaa osakkeenomistajia välttämään saapumista kokouspaikalle. 

Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta etäyhteyden välityksellä. Ohjeet yhtiökokouksen seurantaan etäyhteyden välityksellä toimitetaan sähköpostitse osakkeenomistajille, jotka ovat siitä ilmoittaneet kohdan 1 mukaisesti. 

Kokousjärjestelyistä voidaan antaa lisätietoja koronavirustilanteen vuoksi, minkä johdosta osakkeenomistajia pyydetään tarkistamaan viimeisimmät ohjeet yhtiön verkkosivuilta. 

5. Liiketoimintakatsaus Q1/2021 

Yhtiö ei sovellettavan lainsäädännön tai muiden sääntöjen puitteissa ole velvollinen julkaisemaan liiketoimintakatsauksia. Osakkeenomistajille voidaan pyynnöstä toimittaa liiketoimintakatsaus Q1/2021. Pyynnöt voi toimittaa osoitteeseen shareholders [at] proventia [dot] com.

Oulussa 29.6.2021

PROVENTIA GROUP OYJ

Hallitus