Tietosuojaseloste - Ilmoituskanava

Rekisterinpitäjät

Proventia Oy
y-tunnus: 0961194-0

Proventia Group Oyj
y-tunnus: 1612236-0

kummankin edellä mainitun yrityksen
osoite: Tietotie 1, 90460 Oulunsalo
puhelin: 020 7810 200 vaihde

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Director, Development, HR & ICT Kaisu Kivioja
puhelin: 050 327 5774
sähköposti: kaisu [dot] kivioja [at] proventia [dot] com
postiosoite: Tietotie 1, 90460 Oulunsalo

Tietosuojavastaava

Proventia Group Oyj ja Proventia Oy ovat selvityksessään päätyneet siihen, että tietosuojavastaavaa ei valita, koska kummankaan yrityksen ydintehtävät eivät muodostu käsittelytoimista, jotka edellyttävät rekisteröityjen säännöllistä ja järjestelmällistä seurantaa laajassa mitassa tai kohdistu henkilötietojen erityisiin tietoryhmiin. Tietosuojaan liittyvät tehtävät sisältyvät Director, Development, HR & ICT -tehtävään, yhteystiedot kohdassa 2.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietoja voidaan kerätä ja käsitellä muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

 • ilmoituskanavaan jätettyjen ilmoitusten käsittely, tutkinta ja raportointi
 • lainsäädännön, sopimusten ja rekisterinpitäjän määräysten noudattamisen seuraaminen ja varmistaminen
 • rikosten ja muun väärinkäytön ehkäiseminen, selvittäminen ja tutkintaan vieminen
 • lakiin perustuvien oikeuksien turvaaminen ja velvollisuuksin täyttäminen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisterinpitäjä ei tee profilointia.

Rekisterin tietosisältö

Ilmoituskanavaan voi tehdä ilmoituksen anonyyminä tai omalla nimellä. Kummallakin tavalla tehdyt ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Omalla nimellä tehdyn ilmoituksen Ilmoittajan henkilöllisyys on vain ilmoituksen käsittelyyn nimettyjen henkilöiden sekä asiaa asiantuntijoina tutkimaan kutsuttujen henkilöiden tiedossa.

Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot koskevat pääsääntöisesti ilmoituksen jättänyttä henkilöä tai sen kohteena olevaa henkilöä.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavanlaisia tietoja:

 • henkilötiedot: etunimi, sukunimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite
 • ammatti- ja työnantajatiedot
 • epäiltyyn rikokseen tai väärinkäytökseen liittyvät tiedot
 • muut ilmoituksentekijän ilmoittamat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään ilmoituskanavaan tehdyistä ilmoituksista sekä ilmoituksen kohteen selvittelyn yhteydessä rekisterinpitäjän sisäisistä tietolähteistä, kuten asiaan mahdollisesti liittyviltä henkilöiltä ja IT-järjestelmistä.

Rekisterinpitäjä voi kerätä henkilötietoja omista sisäisistä järjestelmistä, ilmoitukseen liittyviltä tahoilta ja viranomaisilta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteristä tulostetaan aineistoa vain tarvittaessa. Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa tai lukituissa kaapeissa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Tulostettu aineisto tuhotaan käytön jälkeen.

Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla tietoturvan toimialoilla yleisesti hyväksytyillä tavoilla. Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän nimeämillä henkilöillä, jotka ovat sitoutuneet säilyttämään ja käsittelemään henkilötietoja tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla ja huolehtimaan niiden tietoturvallisesta käsittelystä.

Ilmoituskanavana käytetään Webropol Oy:n tarjoamaa ja ylläpitämää palvelua. Webropolin työntekijöillä ei ole pääsyä kanavassa oleviin ilmoituksiin ilman rekisterinpitäjän nimenomaista suostumusta. Webropolin yleinen tietosuojaseloste on osoitteessa https://webropol.fi/tietosuojaseloste/

Tietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi viranomaisille.

Jos henkilötietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle, rekisterinpitäjä varmistaa, että henkilötiedot suojataan asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja pääsääntöisesti EU:n ja Euroopan Talousalueen (ETA) sisällä. Tietoja voidaan käsitellä myös niiden ulkopuolella, jos se on tässä tietosuojaselosteessa mainittujen henkilötietojen käsittelytarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen tai käytännön toteuttamisen kannalta tarpeen, kuten palvelinten sijainnin vuoksi. Jos henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, tietojen siirrossa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa muut itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyn tulee toimittaa asiaa koskeva vaatimuksensa rekisterinpitäjälle kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen rekisterit [at] proventia [dot] com.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • tietyin edellytyksin vastustaa käsittelyä;
 • tietyin edellytyksin saada siirtää tiedot järjestelmästä toiseen; ja
 • kun käsittely perustuu suostumukseen, peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos tietojen käsittely on perustunut suostumukseen.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja lähettää se kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen rekisterit [at] proventia [dot] com.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Henkilötietojen poistaminen ja säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivustollaan.